REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO dobrzypolitycy.pl


§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego dobrzypolitycy.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.dobrzypolitycy.pl Zapisy Regulaminu i Załącznika do Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu dobrzypolitycy.pl. Wszyscy rejestrujący się Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin — dokument, który wraz z Załącznikami określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu dobrzypolitycy.pl
Serwis — portal dobrzypolitycy.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.dobrzypolitycy.pl, będący platformą internetową, a umożliwiający zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z kompleksu usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez portal.
Administrator — podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest NOWE ŚWIATY Sp.z o.o. z siedzibą w Opolu,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289433.
Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis dobrzypolitycy.pl.
Login —indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przyjęta podczas rejestracji.
Umowa — umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu i aktywacja Konta, również akceptacja zaktualizowanego Regulaminu w przypadku jego zmiany.

§3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Właścicielem Serwisu jest NOWE ŚWIATY Sp.z o.o. z siedzibą w Opolu,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289433.
2. Przedmiotem działalności serwisu jest wystawianie ocen politykom oraz urzędnikom polskim przez użytkowników internetu i publikowanie ich w postaci rankingów i opinii. Dotyczy to zarówno najwyższych władz państwa jak i władz gminy.
3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem działalności Serwisu.
4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
5. Do korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz aktywne konto e-mail.
6. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

§4 Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy, którzy w sposób skuteczny dokonają rejestracji, zaakceptują Regulamin Serwisu dobrzypolitycy.pl i otrzymają własny login.
2. Otrzymanie loginu i uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Odpłatne usługi dodatkowe (komercyjne) będą w Serwisie świadczone na rzecz Użytkowników wyłącznie na ich wyraźne zlecenie i po wniesieniu opłaty, zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu "Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych (czy też komercyjnych) w serwisie dobrzypolitycy.pl".
3. Procedura rejestracji i otrzymania loginu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptację Regulaminu Serwisu dobrzypolitycy.pl, a aktywacja Konta następuje przy użyciu skrzynki e-mail. Czynności związane z rejestracją opisane są na każdym etapie tej procedury.
4. Akceptacja Regulaminu Serwisu dobrzypolitycy.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
d)wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
e) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść formułowanych przez siebie opinii, wiadomości tekstowych wysyłanych innym użytkownikom jak i osobom trzecim, w tym również za ewentualną szkodę spowodowaną wysyłaniem wiadomości niechcianych (tzw. spam). Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem portalu jakichkolwiek informacji reklamowych i handlowych.
5. Zawierając Umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
6. Użytkownik oświadcza, że znana jest mu treść art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, póz. 1204 z późn. zm), zgodnie z którym: w przypadku uzyskania przez usługodawcę (Administratora) wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę (Użytkownika) z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującym przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca (Administrator) może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy (Użytkownika) w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy (Użytkownika), pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wypowiedzi. Ponadto zgodnie z ust.2 wskazanego przepisu: usługodawca (Administrator) może powiadomić usługobiorcę (Użytkownika) o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§5 Zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis dobrzypolitycy.pl umożliwia wystawianie ocen, opinii i komentarzy politykom wszystkich szczebli władzy. Administrator umożliwia także tworzenie i korzystanie z for dyskusyjnych portalu zawiedzeni.pl
2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden login w Serwisie, który założył. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego loginu wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora.
3. Udostępnianie swojego loginu osobom trzecim, jest niedozwolone.
4. Serwis jest tak zapogramowany, aby każdy użytkownik mógł zagłosować na dowolną liczbę polityków, ale każdego tylko raz w ciągu doby. Zasada "jeden głos na jednego polityka w ciągu jednej doby" ma na celu zapobieżeniu sytuacji manipulowania wynikami poprzez masowe dodawanie ocen przez jedną osobę lub grupę osób (patrz także: link "Jak ocenić polityka?" oraz pkt. 6 niniejszego Regulaminu).
5. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Użytkownika, Administrator ma prawo usunięcia Konta.
6. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie Serwisu, w tym próby ominięcia zabezpieczenia głosowania na zasadzie - jeden głos na jednego polityka w ciągu jednej doby - stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
7. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, póz. 631 z późn. zm.) Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.
8. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem i przeznaczeniem, a przede wszystkim zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności publikowanie w Serwisie informacji, treści i zdjęć:
a) o charakterze erotycznym czy pornograficznym,
b) naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne,
c) naruszających dobre obyczaje lub moralność,
d) zawierających wulgaryzmy i słowa powszechnie uznawanych za obelżywe,
e) obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
f) naruszających prywatność, dobra osobiste lub obrażających godność innych Użytkowników i osób.
9. Użytkownik zamieszczający treści zabronione wymienione w pkt 10 może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
10.Uwaga! Wszelkie rankingi, zestawienia, gry i zabawy zamieszczane na portalu dobrzypolitycy.pl są wyłącznie bytami tworzonymi przez uzytkowników serwisu, nierzadko dla rozrywki, nie jest zatem ambicją ich organizatorów wywieranie jakiegokolwiek wpływu na podejmowanie decyzji - osobistych bądź zbiorowych - o charakterze politycznym, ekonomicznym, towarzyskim, spolecznym lub jakimkolwiek innym.
11. Niedozwolonym jest rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. przez Użytkownika.
12. Użytkownicy portalu dobrzypolitycy.pl maja prawo zarówno do zgłaszania administratorowi polityków/osób publicznych, w celu założenia profilu w serwisie, jak i do przesyłania informacji dotyczących usunięcia profilu z serwisu (np. wygaszenie mandatu czy śmierć). Administrator po zweryfikowaniu takiej informacji wprowadza zmiany na stronie.

§6 Warunki rozwiązania Umowy

1. Akceptacja Regulaminu i aktywowanie Konta jest równoznaczne z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
2. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego loginu zgodnie z procedurą serwisu. Wraz z usunięciem loginu usunięty zostanie z Serwisu bezpowrotnie Profil oraz wszystkie dane zawarte na Stronie.
4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 2,3,6,7,10. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu bezpowrotnie Profil oraz wszystkie dane zawarte na Stronie. Powtórne ewentualne założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
5. Login wraz z Profilem Użytkownika może zostać usunięte z Bazy Kont w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz do moderowania informacji, treści i zdjęć przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji, użytkowania Konta lub korzystania z innych usług Serwisu, w przypadku naruszenia postanowień § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 6,7,10 niniejszego Regulaminu.

§7 Uprawnienia i odpowiedzialność Administratora

1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość świadczonych usług.
2. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści i fotografie przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, również w przypadku skierowania do Administratora przez inne osoby lub podmioty roszczeń z tym związanych. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w Kontach przez innych Użytkowników lub osoby trzecie w celach sprzecznych z celami działania Serwisu, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie i innych Użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
5. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, nawet w przypadku utraty danych i informacji zapisanych w Profilach i Kontach.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym i na stronie głównej Serwisu.

§8 Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jak też usługi świadczone w Serwisie, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. W uzasadnionych przypadkach zgłoszeń reklamacyjnych Administrator zastrzega sobie prawo do technicznej ingerencji w Konto Użytkowników w celu modyfikacji lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta.

§10 Ochrona dóbr osobistych

1. Użytkownik w trakcie korzystania z portalu dobrzypolitycy.pl zobowiązany do reprezentowania takiej postawy wobec pozostałych Użytkowników, bądź osób trzecich, aby jego zachowanie nie naruszało ich dóbr osobistych, a w szczególności chronionego prawem nazwiska lub pseudonimu, czci, wizerunku, tajemnicy korespondencji, twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej.
2. Użytkownik oświadcza, że rozpowszechnianie umieszczonych przez niego wizerunków osób trzecich na portalu dobrzypolitycy.pl dokonywane jest za ich zgodą.
3. Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy osoba będąca w zasobach personalnych portalu dobrzypolitycy.pl przestaje pełnić swoje dotychczasowe funkcje publiczne i staje się osobą prywatną, powinna o tym powiadomić niezwłocznie administratora portalu.

§11 Przepisy końcowe

1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie Serwisu i jego usług mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: admin@dobrzypolitycy.pl lub pocztą tradycyjną na adres NOWE ŚWIATY Sp.z o.o. z siedzibą w Opolu 45-082, ul Piastowska 14 a
2. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie portalu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników w informacji przesłanej Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, na stronie głównej Serwisu oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik aby móc załogować się do Serwisu powinien potwierdzić umieszczone też na stronie Głównej Serwisu Oświadczenie o akceptacji nowej treści Regulaminu. Jest to warunkiem dalszego korzystania z Serwisu i kontynuacji Umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik tym samym rozwiązuje Umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta. 5.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na głównej stronie intemetowej Serwisu.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu we wszystkich jego punktach należy do Właściciela serwisu dobrzypolitycy.pl

Opole, dnia 05 styczeń 2009 roku
brak flash

brak flash


Ostatnio wyróżnieni

Kwiat
But

Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.